دستور POLARANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POLARANG (متغیر سیستم) در اتوکد

افزایش زاویه قطبی را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 90

مقادیر 90 ، 45 ، 30 ، 22.5 ، 18 ، 15،10 و 5 است.