دستور POLARADDANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POLARADDANG (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه های اضافی برای ردیابی قطبی و ضربه محکم و ناگهانی قطبی را ذخیره می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: “”

می توانید تا 10 زاویه اضافه کنید. هر زاویه را می توان با تک تک ()) از هم جدا کرد. متغیر سیستم AUNITS فرمت نمایش زاویه ها را تعیین می کند. بر خلاف POLARANG ، زوایای POLARADDANG به چند برابر مقادیر آنها منجر نمی شوند.

مقدار کمی برای متغیر سیستم POLARMODE باید 4 روشن باشد تا POLARADDANG تأثیر داشته باشد.

هنگام استفاده از کسری از یک زاویه ، متغیر سیستم AUPREC (دقت زاویه ای) را روی یک مقدار بالاتر قرار دهید. در غیر این صورت ، مقدار POLARADDANG دور می شود.