دستور POINTCLOUDSHADING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDSHADING (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا روشنایی نقاط در ابر نقطه پراکنده یا خاص است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0
0 برای رسیدن به ظاهری مات از سایه های پراکنده (لامبرت) استفاده می کند.    پیدا کردن
1 برای رسیدن به ظاهری درخشان از سایه های خاص (Phong) استفاده می کند.    پیدا کردن