لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور POINTCLOUDSHADING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDSHADING (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا روشنایی نقاط در ابر نقطه پراکنده یا خاص است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0
0 برای رسیدن به ظاهری مات از سایه های پراکنده (لامبرت) استفاده می کند.    پیدا کردن
1 برای رسیدن به ظاهری درخشان از سایه های خاص (Phong) استفاده می کند.    پیدا کردن