دستور POINTCLOUDPOINTSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDPOINTSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه نقاط را برای اشیاء ابر نقطه جدید کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2
 پیدا کردن

برای اندازه از یک مقدار از 1 – 10 ، اندازه گیری در پیکسل ها را تعیین کنید. این تنظیم در یک نقشه ذخیره می شود و برای تمام ابرهای نقطه ای که به نقشه وصل شده اند ، اعمال می شود.

توجه: ابرهای میراث نقطه ای این تنظیمات را نادیده می گیرند و اندازه یک نقطه پیکسل دارند.