دستور POINTCLOUDLOD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDLOD (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح جزئیات صفحه نمایش را برای ابرهای نقطه تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10

 پیدا کردن

مقدار سطح 1 تا 10 را برای سطح جزئیات (LOD) نمایشگر ابر انتخاب شده نقطه مشخص کنید. مقدار LOD پایین تر نقاط کمتری را نشان می دهد و سرعت صفحه نمایش را بهبود می بخشد.