دستور POINTCLOUDLOCK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDLOCK (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا یک ابر نقطه متصل ، قابل دستکاری ، جابجایی ، برش یا چرخش باشد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

ویژگی پیش فرض Lock را برای اشیاء ابر نقطه جدید تنظیم می کند.

0

اشیاء ابر نقطه جدید قفل نشده اند و می توانند دستکاری شوند. ویژگی Lock روی شماره تنظیم شده است.

1

اشیاء ابر جدید برای ویرایش قفل شده اند و امکان دستکاری ندارند. ویژگی Lock روی Yes تنظیم شده است.

توجه: این تنظیمات روی ویژگی Lock برای اشیاء ابر موجود موجود تأثیر نمی گذارد.