دستور POINTCLOUDLIGHTSOURCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDLIGHTSOURCE (متغیر سیستم) در اتوکد

منبع روشنایی ابرهای نقطه را هنگام روشن بودن تعیین می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

این تنظیم در یک نقشه ذخیره می شود و برای تمام ابرهای نقطه ای که به نقشه وصل شده اند ، اعمال می شود. وقتی روشنایی با متغیر سیستم POINTCLOUDLIGHTING روشن می شود صدق می کند.

توجه: ابرهای نقطه میراث این تنظیمات را نادیده می گیرند.
مقدار اثر روشنایی
0 از نورپردازی ابر پیش فرض استفاده می کند: دو چراغ در دو طرف دید با نور محیط.    پیدا کردن
1 از یک نور واحد از جهت نمای مشابه روشنایی Autodesk ReCap استفاده می کند.    پیدا کردن