دستور POINTCLOUDDENSITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDDENSITY (متغیر سیستم) در اتوکد

فقط برای میراث (قبل از 2015) اشیاء ابر نقطه اعمال می شود. درصد نقاط نمایش داده شده برای همه ابرهای نقطه میراث را در نمای نقاشی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 15

درصد از حداکثر امتیاز در هر ترسیم را وارد کنید (همانطور که توسط POINTCLOUDPOINTMAX تعریف شده است). به عنوان مثال ، اگر حداکثر فعلی 2،000،000 امتیاز باشد ، 1 را وارد کنید تا به طور مساوی 20،000 امتیاز در بین ابرهای نقطه میراث نمایش داده شده توزیع کنید.

توجه: در اتوکد LT ، می توانید یک نقاشی که حاوی یک ابر نقطه است ، باز کنید ، اما نمی توانید ابرهای نقطه را وصل یا ویرایش کنید.