دستور POINTCLOUDCLIPFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDCLIPFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا مرزهای برشده در ابرهای میراث روی صفحه و در چاپگر قابل رویت هستند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

صفحه نمایش مرز را هنگامی که باید تنظیمات مرز را تنظیم کنید ، روشن کنید. آن را خاموش کنید تا خود cloud point کار کند.

مرزی قابل مشاهده است؟ مرز چاپ شده است؟
0 نه نه
1 آره آره
2 آره نه
توجه: متغیر سیستم FRAME بر این تنظیمات غلبه دارد. بعد از تغییر تنظیمات FRAME ، لازم است POINTCLOUDCLIPFRAME را مجددا تنظیم کنید.