دستور POINTCLOUDAUTOUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUDAUTOUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

فقط برای میراث (قبل از 2015) اشیاء ابر نقطه اعمال می شود. کنترل اینکه آیا یک ابر نقطه پس از دستکاری ، سوژه متحرک سازی ، بزرگنمایی یا گردش به طور خودکار بازسازی می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

هنگامی که نمای تغییر می کند ، ابر نقطه میراث باید به صورت دستی بازسازی شود. وقتی این مقدار 0 باشد ، مقدار POINTCLOUDRTDENSITY تاثیری در تعداد نقاط نمایش داده شده هنگام بزرگنمایی ، روبرو شدن یا گردش در زمان واقعی ندارد.

1

ابر نقطه میراث پس از تغییر نمای به طور خودکار بازسازی می شود.

برای عملکرد سریعتر ، هنگام ویرایش یک ترسیم با یک ابر بزرگ میراث بزرگ ، این مقدار را به عنوان 0 نگه دارید.