دستور POINTCLOUD2DVSDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور POINTCLOUD2DVSDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش کادر محدودیت و پیام متنی هنگام مشاهده یک ابر نقطه به سبک بصری 2D Wireframe را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

ابرهای نقطه فقط زمانی در دسترس هستند که کارت گرافیکی سه بعدی در دسترس است و سبک بصری فعلی Wireframe 2D نیست. در غیر این صورت ، یک جعبه محدود کننده به عنوان جایگزینی برای ابر نقطه نمایش داده می شود. این متغیر سیستم راهی برای پنهان کردن کادر محدودیت فراهم می کند.

0

هنگام مشاهده یک ابر نقطه با استفاده از سبک بصری 2D Wireframe ، جعبه اتصال ابر نقطه به همراه پیام هشدار “ابرهای نقطه به سبک بصری 2D نمایش داده نمی شوند” را نشان می دهد.

1

کادر محدودیت و پیام هشدار را مخفی می کند