دستور PLQUIET (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLQUIET (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش کادرهای گفتگوی مرتبط با نقشه و خطاهای غیر کشنده برای اسکریپت ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

کادرهای گفتگوی طرح و خطاهای غیر کشنده را نشان می دهد

1

خطاهای غیر مهلک را ثبت می کند و کادرهای گفتگوی مربوط به نقشه را نمایش نمی دهد