دستور PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل شفافیت شی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

شفافیت شی را ترسیم نمی کند

1

از تنظیمات مشخص شده در صفحه تنظیمات یا جعبه گفتگوی طرح استفاده می کند

2

شفافیت شیء طرح ها

تنظیم متغیر سیستم PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE در 0 یا 2 از گزینه های طرح شفافیت در کادر تنظیمات صفحه یا طرح های طرح پیروی می کند.

توجه: از آنجا که این متغیر سیستم می تواند بر عملکرد نقشه جهانی تأثیر بگذارد ، اکیداً توصیه می شود مقدار تنظیم شده را بر روی 1 بگذارید و شفاف سازی نقشه را هنگام ترسیم مدیریت کنید.