دستور PLOTROTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLOTROTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

جهت گیری توطئه ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

می چرخد منطقه رسم موثر به طوری که گوشه با چرخش آیکون راستا با این مقاله در پایین برای 0 سمت چپ، بالا سمت چپ برای 90، سمت راست بالا برای 180، و کاهش مناسب برای 270. X و Y آفست مبدا هستند نسبت به پایین محاسبه -گوشه سمت چپ.

1

گوشه سمت چپ پایین منطقه نقشه کشی موثر را با گوشه سمت چپ پایین کاغذ تراز می کند.

2

به همان مقدار 0 عمل می کند به جز اینکه جبران مبلغ X و Y نسبت به موقعیت مبدأ چرخیده محاسبه می شوند.