دستور PLOTOFFSET (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLOTOFFSET (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا جبران طرح نسبت به سطح قابل چاپ یا لبه کاغذ دارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

طرح افست را نسبت به منطقه قابل چاپ تنظیم می کند.

1

طرح را نسبت به لبه کاغذ افست می کند