دستور PLINEWID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLINEWID (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض پیش فرض polyline را ذخیره می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000