دستور PLINEREVERSEWIDTHS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLINEREVERSEWIDTHS (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام معکوس کردن جهت ، ظاهر یک پلی لاین را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

شما می توانید جهت یک polline را با دستور REVERSE یا با گزینه معکوس از دستور PEDIT معکوس کنید.

0

ترتیب قسمتهای پلی لاین انتخابی معکوس می شود ، اما ترتیب عرض قطعه برعکس نمی شود

1

ترتیب و جهت قسمتهای پلی لاین انتخابی برعکس می شود