دستور PLINEGEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLINEGEN (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نحوه تولید الگوهای لاینته در اطراف رئوس های یک پلی لاین 2D را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

این تنظیم برای polylines ها با بخش های مخروط اعمال نمی شود.

0

لینتیپ هایی تولید می کند که با یک خط تیره در هر راس پلی لاین شروع و پایان می یابد

1

لینتیپ ها را در یک الگوی بدون وقفه از طریق رئوس پلی لاین تولید می کند