دستور PLINECONVERTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLINECONVERTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

روش مناسب استفاده شده هنگام تبدیل اسپلین به پلی اتیلن را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پلی اتیلن ها با قطعه های خطی ایجاد می شوند

1

پلی اتیلن ها با بخش های قوس ایجاد می شوند