دستور PLATFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PLATFORM (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که سیستم عامل در حال استفاده است.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است