دستور PICKSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PICKSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

استفاده از انتخاب گروه و انتخاب دریچه انجمنی را کنترل می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 هیچ انتخاب گروهی یا انتخاب دریچه انجمنی نیست
1 انتخاب گروه
2 انتخاب دریچه انجمنی
3 انتخاب گروه و انتخاب دریچه انجمنی