دستور PICKFIRST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PICKFIRST (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا می توانید اشیاء را قبل از شروع فرمان انتخاب کنید.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

خاموش شما می توانید اشیاء را تنها پس از شروع یک فرمان انتخاب کنید

1

بر. همچنین می توانید قبل از شروع دستور ، اشیاء را انتخاب کنید