دستور PICKDRAG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PICKDRAG (متغیر سیستم) در اتوکد

روش ترسیم یک پنجره انتخاب را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

پنجره انتخاب را با استفاده از دو نقطه مشخص می کند. برای شروع یک پنجره انتخاب ، یک بار دیگر کلیک کنید تا انتخاب کامل شود.

1

با کلیک کردن و کشیدن ، یک پنجره انتخاب را مشخص می کنید. برای تکمیل انتخاب دکمه ماوس را رها کنید.

2

پنجره انتخاب را با استفاده از هریک از روشهای فوق مشخص می کند.