دستور PFACEVMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PFACEVMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد راسهای صورت را در یک مش چند سطحی تنظیم می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 4

این متغیر سیستم فقط بر روی مشهای چند لایه میراث مانند آنچه که توسط PFACE ایجاد شده است ، تأثیر می گذارد.