دستور PERSPECTIVECLIP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PERSPECTIVECLIP (متغیر سیستم) در اتوکد

محل قطع شدن چشم را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 5.0000

مقدار تعیین می کند که در صورت قطع درصد چشمه چشمی چقدر است. مقادیر می توانند بین 0.01 و 10.0 باشد. اگر مقدار کمی را انتخاب کنید ، مقادیر z از اشیاء در نمای هدف و فراتر از آن فشرده می شوند. اگر مقداری مانند 0.5 را انتخاب کنید ، بریدگی بسیار نزدیک به قسمت جلوی نمای نمایش داده می شود. در موارد شدید ممکن است استفاده از 0.1 مناسب باشد ، اما توصیه می شود تنظیم را به مقدار بالاتر مانند 5 تغییر دهید.