دستور PERIMETER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PERIMETER (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین مقدار محیط محاسبه شده توسط دستورات AREA و LIST را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0.0000

در اتوکد ، PERIMETER مقادیر محیط محاسبه شده توسط DBLIST را نیز ذخیره می کند.