دستور PELLIPSE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PELLIPSE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع بیضی ایجاد شده با ELLIPSE را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

یک جسم بیضی واقعی ایجاد می کند

1

بازنمایی چندخطانی از بیضی ایجاد می کند