دستور PDSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PDSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه صفحه نمایش را برای اشیاء نقطه تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

0

نقطه ای را در 5 درصد از ارتفاع منطقه ترسیم ایجاد می کند

0

اندازه مطلق را مشخص می کند

<0

درصدی از اندازه منظره را مشخص می کند

PDMODE نمایش هندسی نقطه را کنترل می کند.

پس از تغییر PDMODE و PDSIZE ، دفعه بعدی که نقاشی دوباره بازسازی می شود ، ظاهر نقاط موجود تغییر می کند.