دستور PDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PDMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه نمایش اشیاء نقطه را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

مقادیر 0 ، 2 ، 3 و 4 نمایشگرهای هندسی مختلفی از اشیاء نقطه را ارائه می دهد. مقدار 1 مشخص می کند که هیچ چیزی نمایش داده نمی شود.

با تعیین مقدار 32 ، 64 یا 96 ، شکل دیگری برای جلب نقطه ، علاوه بر هندسه کشیده شده از طریق آن ، مشخص می شود:

PDSIZE اندازه نمایش نقطه را کنترل می کند.

بعد از تغییر PDMODE و PDSIZE ، دفعه بعد که بازسازی این نقاشی ظاهر می شود ، نقاط مختلف موجود به روز می شوند.