دستور PDFOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PDFOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا ضربه محکم و ناگهانی شی برای هندسه در زیرپوشهای PDF که به نقشه وصل شده اند ، فعال است.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

متغیر سیستم UOSNAP تنظیم PDFOSNAP را نادیده می گیرد.

0

Snapping Snect برای هندسه در کلیه پیوست های زیرپوشیده PDF در نقشه غیرفعال است

1

Snapping Object برای همه هندسه در کلیه پیوست های زیر لایه PDF در نقشه فعال شده است