دستور PDFFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PDFFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند قاب فریم PDF قابل مشاهده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

متغیر سیستم FRAME تنظیمات PDFFRAME را نادیده می گیرد. برای تنظیم مجدد تنظیمات قاب PDF از متغیر سیستم PDFFRAME بعد از متغیر سیستم FRAME استفاده کنید.

0

قاب زیرپایه PDF نمایش داده نمی شود و ترسیم نمی شود.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب underlay PDF را نمایش داده و ترسیم می کند.

2

قاب زیر PDF را نمایش نمی دهد اما رسم نمی کند.