دستور PARAMETERSSTATUS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PARAMETERSSTATUS (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد مدیر پارامترها نمایش داده شده یا پنهان است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پنهان

1

نمایش داده