لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور PAPERUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PAPERUPDATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش کادر جعبه گفتگوی هشدار هنگام تلاش برای چاپ یک طرح با اندازه کاغذ متفاوت با اندازه کاغذ مشخص شده به طور پیش فرض برای پرونده پیکربندی پلاتتر ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

جعبه گفتگوی هشدار را نشان می دهد اگر اندازه کاغذ مشخص شده در طرح توسط نقشه بردار پشتیبانی نمی شود

1

اندازه کاغذ را به اندازه کاغذ تنظیم شده پرونده پیکربندی پلاتر تنظیم می کند