دستور OSOPTIONS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSOPTIONS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا ضربه محکم و ناگهانی اشیاء روی اشیاء دریچه ای ، هندسه با مقادیر Z منفی یا خطوط پسوند بعد سرکوب می شود.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 7

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

ضربه محکم و ناگهانی اشیاء هنگام استفاده از UCS پویا روی اشیاء دریچه ای و هندسه با مقادیر منفی Z کار می کنند.

1

Snaps Snaps اشیاء دریچه ای را نادیده می گیرد.

2

Snaps Snect در هنگام استفاده از UCS پویا هندسه با مقادیر منفی Z را نادیده می گیرد. (در اتوکد LT در دسترس نیست.)

4

ضربه محکم و ناگهانی شیء ، نقاط پایانی خطوط پسوند ابعاد را نادیده نمی گیرد.

توجه: در اتوکد LT ، مقدار پیش فرض 5 است.