دستور OSNAPZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSNAPZ (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا ضربه محکم و ناگهانی شی به طور خودکار بر روی یک هواپیما به موازات صفحه XY UCS فعلی در ارتفاع فعلی پیش بینی می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

Osnap از Z -value از نقطه مشخص شده استفاده می کند

1

Osnap Z- Value از نقطه مشخص شده را با ارتفاع (ELEV) تنظیم شده برای UCS فعلی جایگزین می کند.