دستور OSNAPOVERRIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSNAPOVERRIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

از لغو تنظیمات پیش فرض شیء پیش فرض جلوگیری می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

ضربه محکم و ناگهانی شیء پیش فرض ، همچنین به عنوان ضربه محکم و ناگهانی در حال اجرا شیء نامیده می شود ، در کادر گفتگوی پیش نویس تنظیمات ، تب Object Snap (دستور DSETTINGS) مشخص می شود. متغیر سیستم OSNAPOVERRIDE می تواند تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی شیء در حال اجرا (OSMODE) را اعمال کند ، از جلوگیری از لغو دستی جلوگیری می کند ، که احتمالاً فقط در برنامه های تخصصی مفید خواهد بود.

0

تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی در حال اجرا می تواند نادیده گرفته شود.

1

ضربه محکم و ناگهانی در حال اجرا اجباری است