دستور OSNAPNODELEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSNAPNODELEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا ضربه محکم و ناگهانی شیء گره می تواند برای ضربه زدن به اشیاء متن چند سطحی استفاده شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

تعداد و محل گره ها روی ضربه محکم و ناگهانی متن متن بستگی به توجیه عمودی و افقی شی متن متن دارد.

0

ضربه محکم و ناگهانی شی گره با اشیاء متن چند خطی قابل استفاده است

1

ضربه محکم و ناگهانی شی گره اشیاء متن چند خطی را نادیده می گیرد