دستور OSNAPCOORD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSNAPCOORD (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که مختصات وارد شده در خط فرمان ، در صورت قطع اختلاف در حال اجرا شیء را کنترل می کند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

در حال اجرا تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی شیء ورودی مختصات صفحه کلید را نادیده می گیرد

1

ورود صفحه کلید بر تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی شیء غلبه دارد

2

ورودی صفحه کلید تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی شی را به جز در اسکریپت ها نادیده می گیرد