دستور OSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضربه محکم و ناگهانی در حال اجرا را تنظیم می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 4133

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0 هیچ یک
1 نقطه پایانی
2 MIDpoint
4 سانسور
8 نود
16 QUADrant
32 تقاطع
64 INSertion
128 قائم
256 براق
512 نزدیکتر
1024 هندسه CEnter
2048 تقاطع ظاهری
4096 افزونه
8192 موازی
16384 ضربه محکم و ناگهانی شیء در حال اجرا فعلی را سرکوب می کند

برای تعیین بیش از یک ضربه محکم و ناگهانی شیء در حال اجرا ، مقدار مقادیر آنها را وارد کنید. به عنوان مثال ، با وارد کردن 3 ضربه محکم و ناگهانی شیء Endpoint (bitcode 1) و Midpoint (bitcode 2) مشخص می شود.

توجه: برنامه نویسان ایجاد روال های سفارشی می توانند از bitcode 16384 برای سرکوب موقت تنظیمات ضربه محکم و ناگهانی شیء در حال اجرا بدون از دست دادن تنظیمات اصلی استفاده کنند.

OSMODE (System Variable)

Sets running object snaps.

Type: Bitcode
Saved in: Registry
Initial value: 4133

The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values:

0 NONe
1 ENDpoint
2 MIDpoint
4 CENter
8 NODe
16 QUAdrant
32 INTersection
64 INSertion
128 PERpendicular
256 TANgent
512 NEArest
1024 Geometric CEnter
2048 APParent Intersection
4096 EXTension
8192 PARallel
16384 Suppresses the current running object snaps

To specify more than one running object snap, enter the sum of their values. For example,
entering 3 specifies the Endpoint (bitcode 1) and Midpoint (bitcode 2) object snaps.

NOTE:Developers creating custom routines can use the 16384 bitcode to temporarily suppress
the current running object snap settings without losing the original settings.

Learning AutoCad

ts running object snaps. Type: Bitcode Saved in: Registry Initial value: 4133 The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values: 0 NONe 1 …</sp specify more than one object snap, enter the sum of their values. … In AutoCAD, when object snaps are switched off using the Object Snap button on the status bar, a bitcode of 16384 (0x4000) is returned, in addition to the normal value of OSMODE. … Setting OSMODE to a value with …</sp specify more than one running object snap, enter the sum of their values. For example, entering 3 specifies the Endpoint (bitcode 1) and Midpoint (bitcode 2) …</spc 10, 2008 There will come a time when Autodesk’s AutoCAD will forget your object snap settings. Sometimes a poorly written lisp routine will reset them and occasionally they just change for no apparent reason. … You can type OSMODE and then enter your unique sum and it will reset your object …</spv 4, 2016 You want to know more about the system variable OSMODE.</spy 31, 2012 The various osnap options are governed by the value of the OSMODE system variable. Here is a post that describes setting of the OSMODE …</spefun varget () (setq lis ‘(“HIGHLIGHT” “BLIPMODE” “CMDECHO” “BLIPMODE” ” OSMODE“)) ;store names of system variables (setq var (mapcar ‘getvar lis)) ;get …</sp set a particular one it would be (setvar “OSMODE” n) it is best to set … Object snap is controlled by the OSMODE system variable. Rather than …</spn 9, 2016 The set of object snaps is saved in the OSMODE system variable. … After you get what you need, type OSMODE on the command line and …</sp