دستور ORTHOMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ORTHOMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

حرکت مکان نما را به عمود محدود می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

هنگامی که ORTHOMODE روشن است ، مکان نما می تواند تنها به صورت افقی یا عمودی نسبت به UCS و زاویه چرخش شبکه فعلی حرکت کند.

0

حالت Ortho را خاموش می کند

1

حالت Ortho را روشن می کند