دستور OPMSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OPMSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا ویژگی Properties باز ، بسته یا پنهان است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

بسته شد

1

باز کن

2

پنهان کردن خودکار: هنگام حرکت مکان نما از پالت ، نوار عنوان نمایش داده می شود