دستور OPENPARTIAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OPENPARTIAL (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که یک فایل طراحی قبل از باز شدن کامل می تواند روی آن کار شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

برای اینکه این متغیر سیستم تأثیر داشته باشد ، باید دو شرط رعایت شود. نقشه باید با نمایش فضای کاغذ ذخیره شود (TILEMODE روی 0 تنظیم شده است) و متغیر سیستم INDEXCTL باید روی یک مقدار غیر صفر تنظیم شود.

0

رفتار میراث: قبل از شروع کار بر روی آن ، یک نقاشی باید کاملاً باز شود

1

کار می تواند قبل از باز شدن کامل روی قسمت های قابل مشاهده یک نقاشی آغاز شود