دستور ONLINESYNCTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ONLINESYNCTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

بازه زمانی برای هماهنگ سازی تنظیمات سفارشی سازی فعلی با Autodesk A360 را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 300

تنظیمات شخصی سازی شما ابتدا در یک حافظه نهان محلی ذخیره می شود که پس از فاصله زمانی مشخص در A360 ذخیره می شوند.

0

چک خودکار را خاموش می کند

0

بررسی تغییرات سفارشی سازی را انجام می دهد و سپس هر n دقیقه هر تغییر را با حافظه پنهان محلی خود همزمان می کند ، جایی که n عدد صحیح بین 1 تا 600 است