دستور OLEQUALITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OLEQUALITY (متغیر سیستم) در اتوکد

کیفیت طرح پیش فرض را برای اشیاء OLE تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

با OLEQUALITY ، می توانید کیفیت نقشه برای اشیاء OLE را به 0 (تک رنگ) ، 1 (گرافیک کم) یا 2 (گرافیک بالا) اختصاص دهید.

وقتی OLEQUALITY روی 3 تنظیم شود ، سطح کیفیت به طور خودکار بر اساس نوع جسم اختصاص داده می شود. به عنوان مثال ، صفحات گسترده و جداول بر روی تک رنگ تنظیم می شوند ، متن های رنگی و نمودارهای پای روی گرافیک کم تنظیم می شوند و عکس ها روی گرافیک بالا تنظیم می شوند.

در جدول زیر مقدار کیفیت نقشه برای اشیاء OLE مشخص شده است.

0

تک رنگ

1

گرافیک کم

2

گرافیک بالا

3

به طور خودکار انتخاب کنید