دستور OLEHIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OLEHIDE (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش و رسم اشیاء OLE را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

همه اشیاء OLE قابل مشاهده و ترسیم هستند

1

اشیاء OLE فقط در فضای کاغذ قابل مشاهده و ترسیم هستند

2

اشیاء OLE فقط در فضای مدل قابل مشاهده و ترسیم هستند

3

هیچ مورد OLE قابل مشاهده یا طرح نیست