دستور OLEFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OLEFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا یک قاب روی همه اشیاء OLE در نقشه نمایش داده شده و ترسیم شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

قاب روی یک شی OLE باید به منظور نمایش قابل مشاهده باشد.

0

قاب نمایش داده نمی شود و ترسیم نمی شود

1

قاب نمایش داده می شود و ترسیم می شود

2

قاب نمایش داده می شود اما رسم نشده است