دستور OFFSETGAPTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OFFSETGAPTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه جابجایی شکافهای احتمالی بین بخشها را هنگام جبران پوللین کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

بخش های خط را در تقاطع های پیش بینی شده خود گسترش می دهد.

1

بخش های خط فیله ها در تقاطع های پیش بینی شده خود. شعاع هر قطعه قوس برابر است با فاصله جبران.

2

بخش های Chamfers در تقاطع های پیش بینی شده خود. فاصله عمودي از هر محفظه تا راس مربوط به آن در شيء اصلي مساوي با فاصله جبران است.