دستور OFFSETDIST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OFFSETDIST (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله افست پیش فرض را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: -1.0000

<0

جسم را از طریق یک نقطه مشخص خاموش می کند

≥0

فاصله افست پیش فرض را تنظیم می کند