دستور OBSCUREDCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OBSCUREDCOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ خطوط مبهم را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 257

یک خط پنهان خط پنهانی است که با تغییر رنگ و لاینت آن قابل مشاهده است. OBSCUREDCOLOR فقط در نمای 2D در دسترس است. در نماهای سه بعدی ، از متغیر سیستم VSOBSCUREDCOLOR استفاده می شود.

0 رنگ ByBlock تنظیم شده است.
256 رنگ ByLayer تنظیم شده است.
257 رنگ ByEntity (یا توسط یک شی) تنظیم شده است.
1-255 رنگ بر اساس شاخص رنگ اتوکد (ACI) است.

تنظیم OBSCUREDCOLOR فقط در صورتی قابل تغییر است که متغیر سیستم OBSCUREDLTYPE با تنظیم کردن آن به مقداری غیر از 0 تبدیل شود.