دستور OBJECTISOLATIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OBJECTISOLATIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که اشیاء پنهان بین جلسات طراحی پنهان می شوند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

OJBECTISOLATIONMODE کنترل می کند که آیا اشیاء پنهان شده با استفاده از دستور ISOLATEOBJECTS یا HIDEOBJECTS پس از ذخیره و بازگشایی نقشه پنهان می شوند.

0

اشیاء جدا شده / پنهان برای جلسه نقاشی فعلی موقتی هستند

1

اشیاء جدا شده / پنهان بین جلسات نقاشی باقی می مانند